Hasiace prístroje

Hasiace prístroje

Your Journey to a Fulfilling Life

Services

Career Coaching

Career Coaching

Transform your life and achieve your goals with professional and personalized support.

Predaj hasiacich prístrojov

Ponúkame na predaj hasiace prístroje certifikované podľa EN 3, všetkých typov hasiacich prístrojov od rôznych výrobcov vrátane jediného slovenského výrobcu KODRETA ŠTEFANOV. Súčasťou dodávky je vešiak na hasiaci prístroj a sprievodná dokumentácia.
Zároveň poskytujeme pravidelné kontroly (revízie) a opravy nami predávaných hasiacich prístrojov. Kontroly, opravy a inštalácie hasiacich prístrojov sa vykonávajú v zmysle vyhlášky MV SR č. 347/2022 Z.z. , ktorou sa ustanovujú vlastnosti, podmienky prevádzkovania a
zabezpečenia pravidelnej kontroly prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov.

Vodný hasiaci prístroj (voda)

Hasíme: drevo, papier, uhlie, textília, guma a výnimočne menšie množstvo horľavých kvapalín miešajúcich sa s vodou ako sú lieh, éter a pod.

Vyrábajú sa o hmotnosti hasiva 9L (prenosné). Náplň hasiaceho prístroja tvorí voda zmiešanej s potašou (uhličitan draselný), ktorý je určený proti zamrznutiu vody. Prístroj je pod stálym tlakom, po použití je znova naplniteľný. Tlak hasiaceho prístroja je viditeľný na manometri, inštalovanom na ventile. Ideálny všade tam, kde je treba hasiť pevné horľavé látky horiace plameňom, alebo tlejúce (drevo, papier, slama, uhlie, textil a pod.). Môže sa použiť aj v prevádzkových budovách, skladoch, kanceláriách, chatách atď.

 

Práškový hasiaci prístroj

Hasíme: horľavé kvapaliny, plyny a elektrické zariadenia pod prúdom do 110 kV, plasty horiace plameňom

Sú naplnené hasivom – práškom (mikročastice). Vyrábajú sa o hmotnosti hasiva1kg, 2kg, 4kg, 6kg (prenosné) a 50kg (pojazdné). Prístroje sú natlakované výtlačným plynom dusíkom. Používajú sa na hasenie požiarov látok požiarnej triedy A, B, C. Prístroj je pod stálym tlakom, po použití je znova naplniteľný. Tlak hasiaceho prístroja je viditeľný na manometri, inštalovanom na ventile. Uplatnenie nájde v priemysle, doprave, kanceláriách i domácnosti.

CO2 (tzv. snehový) hasiaci prístroj

Hasíme: elektrické zariadenia pod prúdom, horľavé kvapaliny, plyny, potraviny, jemnú mechaniku a elektronické zariadenia

Vyrábajú sa o hmotnosti hasiva 2 kg a 5 kg (prenosné) a 10 kg, 30 kg, 2x 30kg (pojazdné). Hasiaci prístroj obsahuje hasivo – kvapalný oxid uhličitý (CO2). Oxid uhličitý sa po použití odparí a nezanechá žiadne zvyšky hasiacej látky, čím nedôjde k ďalším škodám a zničením zariadení, ktoré neboli poškodené požiarom. Hasiaci prístroj je pod stálym tlakom, bez manometra! Prístroj je určený na hasenie požiarov v ich počiatočnej fáze v uzatvorených priestoroch, telefónnych centrálach, kanceláriách s počítačmi, galériách, kostoloch, skladoch s potravinami a pod. – nezanecháva po sebe stopy.

Penový hasiaci prístroj

Hasíme: pevné látky a horľavé kvapaliny nemiešajúce sa s vodou - benzín, motorová nafta, minerálne oleje, tuky a pod.

Vyrábajú sa o hmotnosti hasiva 6 l a 9 l (prenosné). Náplň hasiaceho prístroja tvorí voda a penidlo. Prístroj je pod stálym tlakom, po použití je znova naplniteľný. Tlak hasiaceho prístroja je viditeľný na manometri, inštalovanom na ventile. Je určený na hasenie požiarov v počiatočnej fáze v chemickom, papiernickom a drevárskom priemysle, v skladoch tekutých horľavých látok a pod.

Halónový hasiaci prístroj

Hasíme: elektronické zariadenia, výpočtovú a záznamovú techniku, nosiče dát, telefónne ústredne, múzeá, vojenskú techniku a pod.

Vyrábajú sa o hmotnosti hasiva 2 kg, 4 kg a 6 kg (prenosné). Plynové hasiace prístroje sú naplnené špeciálnym čistým hasivom FM-200 od americkej spoločnosti DuPont. Prístroj je pod stálym tlakom, po použití je znova naplniteľný. Tlak hasiaceho prístroja je viditeľný na manometri, inštalovanom na ventile. Hasivo je určené pre hasenie požiarov tried A, B, C a zariadení pod elektrickým napätím do 110 kV pri dodržaní bezpečnej vzdialenosti minimálne 1m. Je nevodivé, netoxické, ekologické a nespôsobuje koróziu.